Výkonný výbor ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Výkonný výbor ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI
Výkonný výbor ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021
 
Výkonný výbor ObFZ operatívne riadi činnosť ObFZ medzi zasadnutiami Konferencií ObFZ a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ tieto nie sú „Stanovami ObFZ“ alebo inými základnými predpismi vyhradené Konferenciám ObFZ alebo Komisiám ObFZ.
 
Výkonný výbor ObFZ má nepárny počet členov a minimálne 7 členov. Na  jeho čele je predseda ObFZ, ktorý je zároveň predsedom Výkonného výboru ObFZ. Za svoju činnosť sa Výkonný výbor ObFZ zodpovedá Konferencii ObFZ.
 
Na druhom zasadnutí Výkonného Výboru ObFZ v roku 2018 po volebnej konferencii ObFZ z 1.12.2017 sa na funkčné obdobie 4 rokov zvolili všetci predsedovia ďalších komisií ObFZ, ktorých nevolila volebná Konferencia ObFZ a na ďalších sa zvolili aj členovia jednotlivých komisií ObFZ.
 
Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Výkonného výboru ObFZ, je rozvedené v Stanovách ObFZ.

Zápisy VV ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021Výkonný výbor ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017
 
Výkonný výbor ObFZ operatívne riadi činnosť ObFZ medzi zasadnutiami Konferencií ObFZ a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ tieto nie sú „Stanovami ObFZ“ alebo inými základnými predpismi vyhradené Konferenciám ObFZ alebo Komisiám ObFZ.
 
Výkonný výbor ObFZ má nepárny počet členov a minimálne 7 členov. Na  jeho čele je predseda ObFZ, ktorý je zároveň predsedom Výkonného výboru ObFZ. Za svoju činnosť sa Výkonný výbor ObFZ zodpovedá Konferencii ObFZ.
 
Na prvom zasadnutí Výkonného Výboru ObFZ v roku 2014 po volebnej konferencii ObFZ z 20.12.2013 sa na funkčné obdobie 4 rokov zvolili všetci predsedovia ďalších komisií ObFZ, ktorých nevolila volebná Konferencia ObFZ, a na ďalších sa zvolili aj členovia jednotlivých komisií ObFZ.
Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Výkonného výboru ObFZ, bolo rozvedené v Stanovách ObFZ z roku 2014 a z roku 2016.


Výkonný výbor ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2010-2013
Výkonný výbor ObFZ operatívne riadi činnosť ObFZ medzi zasadnutiami Rady ObFZ a Konferenciami ObFZ a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ tieto nie sú „Stanovami ObFZ“ alebo inými základnými predpismi vyhradené Konferencii ObFZ, Rade ObFZ alebo Komisiám ObFZ.
Výkonný výbor ObFZ má nepárny počet členov a minimálne 7 členov. Na  jeho čele je predseda ObFZ, ktorý je zároveň predsedom Výkonného výboru ObFZ. Za svoju činnosť sa Výkonný výbor ObFZ zodpovedá Rade ObFZ.
Na prvom zasadnutí Výkonného Výboru ObFZ po prvom zasadnutí Rady ObFZ po volebnej konferencii ObFZ v roku 2010 sa na funkčné obdobie 4 rokov zvolili všetci členovia jednotlivých odborných komisií ObFZ.
Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Výkonného výboru ObFZ, bolo rozvedené v Stanovách ObFZ z roku 2010.
Návrat na obsah