Všeobecné informácie - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Všeobecné informácie

Rozhodcovia a školenia > Školenie nových rozhodcov
Ak má niektorý uchádzač vo veku už od 12 rokov záujem o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu, v každom prípade sa má na školenie k tomu nahlásiť na príslušnom oblastnom futbalovom zväze (v skratke „ObFZ“).
ObFZ Michalovce sa snažil v každej sezóne uskutočňovať takéto školenie pre nových uchádzačov v 2 rôznych termínoch. Raz to bolo po skončení jesennej časti sezóny (v mesiacoch november až december), druhýkrát  väčšinou pred skončením odvetnej jarnej časti (v mesiacoch máj až jún). Každý uchádzač mal možnosť vybrať si, v ktorom z týchto termínov sa školenia zúčastní. Najlepšie bolo, ak sa nahlásil na to najbližšie plánované. Od sezóny 2011/2012 sa školenie organizuje už len 1x v zimnej prestávke.
Podmienkou uskutočnenia takého školenia je, aby sa naň nahlásilo minimálne 5 uchádzačov a aby sa ho minimálne 5 uchádzačov aj zúčastnilo. Presné termíny (dni a hodiny) každého školenia sa vždy konzultujú s nahlásenými vopred na dohodnutom zraze pred stanoveným termínom školenia, kde sa tieto aj dohodnú a podľa toho sa potom toto školenie zabezpečuje tak, aby sa ho mohol zúčastniť každý nahlásený v každom z dohodnutých dní.
Ak sa na dohodnutý zraz pred stanoveným termínom školenia dostaví menej ako 5 nahlásených uchádzačov, ObFZ každému nahlásenému určí individuálne štúdium stanovených materiálov a stanoví ďalší postup, pričom nahlásených neskôr zavolá na pracovné stretnutia.
Ak sa uchádzač o získanie tejto kvalifikácie nahlási na toto školenie hneď po skončení predchádzajúceho takého školenia, ObFZ každého nahláseného zaeviduje, každému určí individuálne štúdium stanovených materiálov a stanoví aj termíny, kedy si nahláseného zavolá na pracovné stretnutia.
Po absolvovaní niekoľkých takýchto pracovných stretnutí a úspešnom absolvovaní písomných testov, komisia rozhodcov ObFZ rozhodne o návrhu predbežného zaradenia príslušného uchádzača na nominačnú listinu rozhodcov súťaží ObFZ, čím sa mu umožní predbežne pôsobiť vo funkcii rozhodcu v súťažiach ObFZ.                  
Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že spoločne organizované školenia dajú uchádzačom o toto školenie podstatne viac, ako individuálne štúdium. Aj preto ObFZ vyžaduje, aby sa každý individuálne vyškolený rozhodca zúčastnil dodatočne aj najbližšieho organizovaného školenia.
Po úspešnom absolvovaní školenia sú vyškolení rozhodcovia navrhnutí k zaradeniu na nominačnú listinu rozhodcov súťaží ObFZ a môžu rozhodovať stretnutia súťaží ObFZ. Vyškolený rozhodca je potom už k dispozícii komisii rozhodcov ObFZ počas celej sezóny, v pracovných i vo voľných dňoch. Nie je podmienkou rozhodovať hneď po absolvovaní školenia, rozhodca môže požiadať aj o odklad a môže aj vopred uviesť dni, v ktorých môže rozhodovať (napríklad, ak by chcel rozhodovať len v sobotu, nemusel by rozhodovať počas nedieľ; alebo, ak by chcel rozhodovať len v nedeľu, nemusel by rozhodovať počas sobôt; alebo, ak by chcel rozhodovať len vo štvrtok alebo piatok, nemusel by rozhodovať počas sobôt a nedieľ; pritom, ak to rozhodca vopred oznámi, nemusí rozhodovať ani každý týždeň). Vo funkciách rozhodcov pôsobia aj takí, ktorí sú aj aktívnymi hráčmi, študentmi, zamestnancami, atď.
Uchádzač o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce by mal mať trvalé bydlisko v okrese Michalovce alebo v okrese Sobrance.

Každý záujemca o takéto školenie je povinný:
- dôkladne si preštudovať tieto podklady ku školeniu zverejnené na webovej stránke ObFZ Michalovce:  
- 01 - všeobecné informácie o vstupnom školení nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
- 02 - informáciu o ostatnom vstupnom školení nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
- 03 - informáciu o najbližšom vstupnom školení nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu.

Ak záujemca po preštudovaní týchto podkladov ku školeniu prejaví záujem o školenie, je povinný na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou čo najskôr doručiť:
- 04 - vyplnenú prihlášku na najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
- 05 - potvrdenie svojho lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu na určenom tlačive.

Každý na také školenie takto nahlásený uchádzač, ktorý na ObFZ doručí  prihlášku na školenie a potvrdenie svojho lekára, po ich doručení z ObFZ e-mailom obdrží:
- dotazník pre záujemcov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu (bude povinný ho vyplniť a obratom doručiť na najbližšie zasadnutie komisie rozhodcov ObFZ aj s kópiou svojho rodného listu, ktorá sa mu po kontrole údajov hneď aj vráti späť)
- pozvánku na najbližšie zasadnutie komisie rozhodcov ObFZ k pohovoru o záujme (na zasadnutí komisie rozhodcov sa s každým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu prerokuje ďalší postup v tomto smere).

Každý na také školenie nahlásený uchádzač bude po nahlásení sa povinný:
- sledovať Úradné správy ObFZ Michalovce, ktoré sú zverejňované každý utorok a piatok na webovej stránke ObFZ Michalovce („www.obfzmi.sk“), kde je väčšina informácií o činnosti ObFZ, medzi ktorými sú podľa potreby aj informácie o poriadaných školeniach, nahlásených uchádzačoch na tieto školenia i ďalšie informácie k nim
- vopred individuálne študovať tieto materiály potrebné k získaniu tejto kvalifikácie, ktoré si má sám zabezpečiť, lebo ich bude pri tomto školení potrebovať:
- Pravidlá futbalu (sú na webovej stránke „www.futbalsfz.sk“)
- Futbalové normy a z nich hlavne Súťažný poriadok futbalu (je na webovej stránke „www.futbalsfz.sk“)
- Rozpis súťaží ObFZ Michalovce (je ho možnosť dostať na ObFZ Michalovce).
Prípadné informácie:          
- adresa: Oblastný futbalový zväz, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce, II. posch. č. dv. 2
- tel. č.: 056/6423890 - sekretariát ObFZ Michalovce
- mobil č.: 0907/902068 - sekretár ObFZ Michalovce.
- e-mail: obfzmi@stonline.sk
Návrat na obsah