Účel ustanovenia - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Účel ustanovenia

ObFZ Michalovce
Oblastný futbalový zväz Michalovce (ObFZ) je  športovým   združením, ktoré dobrovoľne a na základe zmluvy o súčinnosti  vytvorili futbalové   oddiely a kluby na území okresov Michalovce  a Sobrance, predovšetkým za účelom   zabezpečenia organizácie, riadenia a  koordinovania súťaží vo futbale vo všetkých   vekových kategóriách  a a ich rozvoja v celej šírke s pôsobnosťou na území   okresov  Michalovce a Sobrance a len na úrovni ObFZ. Jeho sídlom je mesto    Michalovce a jeho presná adresa je: Oblastný futbalový zväz Michalovce,   Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce.
  Oblastný futbalový zväz   Michalovce je členom Slovenského futbalového  zväzu (SFZ) so sídlom v Bratislave   a aj členom regionálneho  Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) so sídlom v   Košiciach.
  Oblastný futbalový zväz Michalovce je samostatným právnym   subjektom a  má riadnych členov, združených členov a čestných členov.
  Riadnymi   členmi ObFZ sú futbalové oddiely a futbalové kluby, ktoré  patria pod   telovýchovné jednoty (TJ) alebo pod kluby, ale aj tie,  ktoré sú samostatné s   vlastnou právnou subjektivitou. V súčasnosti sa  odporúča, aby každý futbalový   klub mal vlastnú právnu subjektivitu.
  Združenými členmi ObFZ sa môžu stať   združenia, ktorých cieľom je  napomáhať futbalu a starať sa o jeho rozvoj a   príťažlivosť, prípadne  zúčastňovať sa súťaží. Ich členstvo v ObFZ vzniká   uzavretím písomnej  dohody, ktorá obsahuje práva, povinnosti, rozsah a spôsob   spolupráce.
  Čestnými členmi ObFZ môžu byt' Konferenciou ObFZ zvolené osoby,    ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj a propagáciu futbalu v oblasti  pôsobenia   ObFZ.

Oblastný futbalový zväz Michalovce má pre svoju činnosť   schválené vlastné „Stanovy ObFZ“, ktoré sú základným predpisom   ObFZ. Obdržal ich každý člen ObFZ,
  Svoje poslanie realizuje prostredníctvom vnútornej organizačnej štruktúry,  ktorú tvoria: Konferencia   ObFZ, Rada ObFZ, Výkonný výbor ObFZ a  Odborné komisie ObFZ. Osobitné postavenie   má Revízna komisia ObFZ.  Právomoc a pôsobnosť týchto zložiek upravujú Stanovy   ObFZ. Všetci  členovia Rady ObFZ, Výkonného výboru ObFZ, Odborných komisií ObFZ i    Revíznej komisie ObFZ vykonávajú svoju činnosť na dobrovoľnom základe.    Každodenné operatívne úlohy ObFZ zabezpečuje sekretár ObFZ, ako  profesionálny   pracovník Slovenského futbalového zväzu.
  Najvyšším orgánom ObFZ je „Konferencia ObFZ“, na  ktorej sa každé 4 roky volia tieto nové   funkcie a orgány ObFZ:  predseda ObFZ, členovia Výkonného výboru ObFZ, členovia   Rady ObFZ,  predseda Revíznej komisie ObFZ a delegáti na Konferencie VsFZ a SFZ.    Okrem toho sa každé 2 roky koná aj hodnotiaca konferencia ObFZ. Na prvom    zasadnutí Rady ObFZ po volebnej konferencii sa volia členovia  Revíznej komisie   ObFZ a predsedovia všetkých odborných komisií ObFZ.  Na prvom zasadnutí Výkonného   Výboru ObFZ po spomenutom zasadnutí Rady  ObFZ sa volia aj všetci členovia   jednotlivých odborných komisií ObFZ.  Funkčné obdobie je 4 roky.
  Oblastný   futbalový zväz Michalovce má pre zabezpečenie činnosti týchto orgánov schválený   aj vlastný „Organizačný poriadok ObFZ“, ktorý obdržal každý   člen Rady ObFZ, Výkonného výboru ObFZ a predsedovia všetkých komisií ObFZ.

Pre riadenie svojich súťaží vydáva pre každý   súťažný ročník aj vlastný „Rozpis súťaží ObFZ“,  ktorý okrem   iného na vlastné podmienky doplňuje aj základné predpisy  futbalu, ktorými sú   „Futbalové normy“ a Pravidlá futbalu“. Rozpis  súťaží majú po jednom výtlačku   k dispozícií všetci členovia ObFZ,  všetci volení členovia jednotlivých orgánov   ObFZ i všetci reklamní  partneri ObFZ. Povinnosť vlastniť ho majú aj všetci   rozhodcovia  a delegáti súťaží ObFZ. V rámci vzájomnej informovanosti ho obdržia   aj  SFZ, VsFZ, susedné ObFZ a zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov    v rámci ObFZ Michalovce. Na základe objednávky si ho v prípadnom  ďalšom   požadovanom počte môžu zabezpečiť všetci títo, ale aj všetci  ďalší záujemcovia,   a to tak z radov organizácií, ako aj jednotlivcov a  jednotlivých priaznivcov   futbalu.
Návrat na obsah