Revízna komisia ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Revízna komisia ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI
Revízna komisia ObFZ je nezávislý kontrolný orgán,   ktorý uskutočňuje kontrolu hospodárenia ObFZ, dodržiavanie noriem a poriadkov   ObFZ. Je minimálne 3-členná a tvorí ju predseda a ďalší členovia. Títo sa volia   na funkčné obdobie 4 rokov Predsedu Revíznej komisie ObFZ volí a odvoláva   Konferencia ObFZ, ostatných členov Revíznej komisie volí a odvoláva Rada   ObFZ.
 Predseda Revíznej komisie ObFZ sa môže zúčastňovať rokovaní Rady ObFZ,   Výkonného výboru ObFZ i jednotlivých odborných komisií ObFZ.
 Za svoju činnosť   sa Revízna komisia ObFZ zodpovedá Konferencii ObFZ.
 Podrobnejšie   o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Revíznej komisie ObFZ, je rozvedené   v Stanovách ObFZ.
Návrat na obsah