Rada ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Rada ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI
Rada ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ v období medzi   Konferenciami ObFZ. Je voleným orgánom, v ktorom sú futb. oddiely a futbalové   kluby zastúpené členmi, zvolenými na Konferencii ObFZ. Rada ObFZ má nepárny    počet členov a minimálne 21 členov. Na jej čele je predseda ObFZ.
 Zasadnutia Rady ObFZ zvoláva predseda ObFZ alebo poverený člen    Výkonného výboru ObFZ. Každý rok sa konajú najmenej 4 zasadnutia Rady ObFZ.   Predseda ObFZ môže podľa potreby, prípadne ak o to požiada väčšina zvolených   členov Rady ObFZ alebo minimálne 3/4 riadnych členov ObFZ, zvolať mimoriadne   zasadnutie Rady ObFZ. V takomto prípade musí predseda ObFZ žiadosti o zvolanie   mimoriadneho zasadnutia Rady ObFZ vyhovieť do 21 dní od obdržania oprávnenej   žiadosti. Za svoju činnosť sa Rada ObFZ zodpovedá Konferencii ObFZ.
 Na prvom   zasadnutí Rady ObFZ po volebnej konferencii ObFZ sa na funkčné obdobie 4 rokov   volia členovia Revíznej komisie ObFZ a predsedovia všetkých odborných komisií   ObFZ.
 Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Rady ObFZ, je   rozvedené v Stanovách ObFZ.
Návrat na obsah