Odborné komisie ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Odborné komisie ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI
Odborné komisie ObFZ sú odbornými orgánmi   ObFZ na operatívne riadenie jednotlivých oblastí jeho činnosti. Každú Odbornú   komisiu ObFZ tvorí predseda, podpredseda, tajomník a prípadní ďalší členovia.   Celkové počty členov Odborných komisií ObFZ stanovuje a schvaľuje na návrh ich   predsedov Výkonný výbor ObFZ. Odborné komisie sa volia na funkčné obdobie 4   rokov. Predsedov Odborných komisií ObFZ volí a odvoláva Rada ObFZ na základe   návrhu Výkonného výboru ObFZ.
 O vzniku novej, resp. o zrušení existujúcej   komisie, rozhoduje Rada ObFZ, ktorá môže stanovovať aj ich funkčnú   náplň.
 Odborné komisie ObFZ sa za svoju činnosť zodpovedajú:
 - v   operatívnej riadiacej práci Výkonnému výboru ObFZ,
 - v koncepčných a   personálnych otázkach Rade ObFZ.
 Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a   rokovaniach Odborných komisií ObFZ, je rozvedené v Stanovách ObFZ.
 
 a)   disciplinárna komisia ObFZ (DK)
 b) komisia rozhodcov ObFZ (KR)
 c) športovo-technická   komisia ObFZ (ŠTK)
 d) matrično-registračná komisia ObFZ   (MRK)
 e) trénersko-metodická komisia ObFZ (TMK)
 f) komisia mládeže ObFZ (KM)
 g) odvolacia komisia   ObFZ (OK)
 h) ekonomická komisia (EK)
Návrat na obsah