Konferencie ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Konferencie ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI
Konferencie ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna, alebo volebná. Účastníkmi riadnej konferencie sú:
a) funkcionári s právom hlasovať:
- predseda ObFZ
- zvolení 14 členovia riadnej konferencie ObFZ
b) hostia bez práva hlasovať:
- všetci ostatní hostia
Riadna konferencia ObFZ sa koná najmenej 2x ročne. O zvolaní riadnej konferencií ObFZ rozhoduje VV ObFZ. Za svoju činnosť sa riadna konferencia ObFZ zodpovedá riadnym členom ObFZ.

Účastníkmi volebnej konferencie sú:
a) funkcionári s právom hlasovať:
- zástupcovia riadnych členov ObFZ (aktívnych futbalových oddielov a futbalových klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce), ktorí boli na konferenciu ObFZ zvolení ako delegáti alebo ich náhradníci na zasadnutiach svojich najvyšších orgánov
b) hostia bez práva hlasovať:
- všetci ostatní hostia

Volebná konferencia ObFZ sa koná každé 4 roky. Bilancuje sa na nej činnosť a hospodárenie ObFZ od predchádzajúcej volebnej konferencie ObFZ, volia na 4-ročné funkčné obdobie nové orgány ObFZ (predseda ObFZ, členovia riadnej konferencie, členovia VV, predseda revíznej komisie, predseda odvolacej komisie, predseda disciplinárnej komisie) a delegáti na volebné konferencie VsFZ a SFZ. O zvolaní volebnej konferencie ObFZ rozhoduje VV ObFZ. Za svoju činnosť sa volebná konferencia ObFZ zodpovedá riadnym členom ObFZ.
Podrobnejšie o konferenciách ObFZ je uvedené v stanovách ObFZ.

Riadne konferencie


Konferencie ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna, alebo volebná. Tvoria ju a povinnosť zúčastniť sa jej rokovaní majú:
a) títo delegáti s právom hlasovať:
- zástupcovia riadnych členov ObFZ (futbalových oddielov a futbalových klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce), ktorí boli na konferenciu ObFZ zvolení ako delegáti alebo ich náhradníci na zasadnutiach svojich najvyšších orgánov
b) hostia bez práva hlasovať:
- členovia výkonného výboru ObFZ
- predsedovia komisií ObFZ alebo ich zástupcovia
- všetci ostatní hostia
Riadna konferencia ObFZ sa koná najmenej 2x ročne, pričom funkčné obdobie volených orgánov ObFZ je 4 roky. Po 4 rokoch sa koná volebná konferencia, na ktorej sa bilancuje činnosť a hospodárenie ObFZ od predchádzajúcej volebnej konferencie ObFZ, volia nové orgány ObFZ (predseda ObFZ, členovia VV, predseda revíznej komisie, predseda odvolacej komisie, predseda disciplinárnej komisie) a delegáti na volebné konferencie VsFZ a SFZ. O zvolaní riadnej konferencií ObFZ rozhoduje VV ObFZ. Za svoju činnosť sa riadna konferencia ObFZ zodpovedá riadnym členom ObFZ.
Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Konferencie ObFZ, bolo rozvedené v Stanovách ObFZ z roku 2014 a z roku 2016.

Volebná konferencia z 01.12.2017
Materiály z konferencie
Fotozábery
Materiály súvisiace s prípravou konferencie
15.10.2017 Volebná komisia vyhlásila voľby na konferencii dňa 1.12.2017

Riadne konferencie
Riadna konferencia z 07.07.2017
Materiály z konferencie
07-12.07.2017 Zápis z konferencie
Fotogaléria
Materiály súvisiace s prípravou konferencie
13-04.07.2017 Zhodnotenia činnosti orgánov ObFZ na I. polrok 2017
01 – Konferencia; 02 – VV; 03 – OK; 04 – DK; 05 – KR; 06 – ŠTK;
07 – MRK; 08 – TMK; 09 – KM; 10 – Se; 11 – ÚSS; 12 – EkÚ


Konferencie ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2010-2013
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Tvoria ju a povinnosť zúčastniť sa jej rokovaní majú:
a) títo delegáti s právom hlasovať:
- zástupcovia riadnych členov ObFZ (futbalových oddielov a futbalových klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce), ktorí boli na konferenciu ObFZ zvolení ako delegáti alebo ich náhradníci na zasadnutiach svojich najvyšších orgánov
- členovia Rady ObFZ,
- členovia Výkonného výboru ObFZ
- predseda Revíznej komisie ObFZ
b) hostia bez práva hlasovať:
- predsedovia odborných komisií ObFZ
- všetci ostatní hostia
Konferencia ObFZ sa koná najmenej raz za 2 roky, pričom funkčné obdobie volených orgánov ObFZ je 4 roky. Po 2 rokoch od zvolenia orgánov ObFZ sa koná hodnotiaca konferencia, na ktorej sa bilancuje činnosť a hospodárenie ObFZ od predchádzajúcej Konferencie ObFZ a schvaľujú delegáti na Konferencie VsFZ a SFZ. Po ďalších 2 rokoch sa koná volebná konferencia, na ktorej sa naviac na funkčné obdobie 4 rokov volia nové orgány ObFZ (predseda ObFZ, členovia Výkonného výboru ObFZ, členovia Rady ObFZ, predseda Revíznej komisie ObFZ) a delegáti na Konferencie VsFZ a SFZ. O zvolaní Konferencie ObFZ rozhoduje Rada ObFZ. Za svoju činnosť sa Konferencia ObFZ zodpovedá riadnym členom ObFZ.
Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Konferencie ObFZ, bolo rozvedené v Stanovách ObFZ z roku 2010.
Návrat na obsah