Konferencia ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Konferencia ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Tvoria ju   a povinnosť zúčastniť sa jej rokovaní majú:
 a) títo delegáti s právom   hlasovať:
 - zástupcovia riadnych členov ObFZ (futbalových oddielov    a futbalových klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce), ktorí boli na   konferenciu ObFZ zvolení ako delegáti alebo ich náhradníci na zasadnutiach   svojich najvyšších orgánov
 - členovia Rady ObFZ,
 - členovia Výkonného   výboru ObFZ
 - predseda Revíznej komisie ObFZ.
 b) hostia bez   práva hlasovať:
 - zástupcovia združených členov ObFZ
 - čestní   členovia ObFZ
 - zástupcovia vyšších orgánov
 - predsedovia odborných   komisií ObFZ
 - zástupcovia telekomunikačných prostriedkov
 - ďalší prizvaní   hostia
 
 Konferencia ObFZ sa koná najmenej raz za 2 roky, pričom funkčné    obdobie zvolených orgánov ObFZ je 4 roky. Po 2 rokoch od zvolenia orgánov ObFZ   sa koná hodnotiaca konferencia, na ktorej sa bilancuje činnosť a hospodárenie   ObFZ od predchádzajúcej Konferencie ObFZ a schvaľujú delegáti na Konferencie   VsFZ a SFZ. Po ďalších 2 rokoch sa koná volebná konferencia, na ktorej sa naviac   na funkčné obdobie 4 rokov volia tieto nové funkcie a orgány ObFZ:
 - predseda   ObFZ
 - členovia Výkonného výboru ObFZ
 - členovia Rady ObFZ
 - predseda   Revíznej komisie ObFZ
 
 O zvolaní Konferencie ObFZ rozhoduje Rada ObFZ,   ktorá minimálne 30 dní vopred stanoví termín a miesto konania Konferencie ObFZ a    informuje o tom neodkladne riadnych, združených i čestných členov ObFZ. Okrem   toho sa môže uskutočniť aj mimoriadna konferencia ObFZ, ktorá môže byt' zvolaná   v prípadoch, ak o to požiadajú 3/4 členov Rady ObFZ alebo minimálne 50 %   riadnych členov ObFZ. V takomto prípade musí byt' táto zvolaná do 6 týždňov od   dňa rozhodnutia Rady ObFZ o jej zvolaní. Za svoju činnosť sa Konferencia ObFZ   zodpovedá riadnym členom ObFZ.
Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a   rokovaniach Konferencie ObFZ, je rozvedené v Stanovách ObFZ.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky